Servizos á cidadanía

Calendario fiscal 2016

Anuncios de exposición ao público e cobro de impostos

Calendario fiscal do contribuínte para o exercicio 2016, segundo os prazos sinalados nos seguintes cadros e coas especificacións que a continuación se detallan:

Impostos Data de inicio Data de remate Data de cargo en conta (1) Data de cargo en conta (2)
IVTM 1 de abril 1 de xuño 2 de maio ---
IBI 16 de agosto 31 de outubro 3 de outubro 1er plazo 2º plazo
16 de agosto 3 de outubro
IAE 2 de setembro 2 de novembro 2 de novembro ---
 
Taxas e prezos Data de inicio Data de remate Data de cargo en conta (1) Data límite (3) Data límite (4)
1er trimestre 1 de febreiro 1 de abril 1 de marzo 2 de decembro 5 de xaneiro
2º trimestre 4 de maio 4 de xullo 3 de xuño  3 de marzo 5 de abril
3º trimestre 3 de agosto 3 de outubro 2 de setembro 6 de xuño 5 de xullo
4º trimestre 28 de outubro 28 de decembro 1 de decembro 5 de setembro 30 de setembro

 

(1) Data de cargo en conta para os recibos con orde de domiciliación bancaria polo importe total do recibo

(2)Data de cargo en conta para os recibos con orde de domiciliación bancaria en dous prazos, cada un deles polo 50 % do importe do recibo

(3) Data límite para que os concellos lle comuniquen ó ORAL as modificacións dos padróns (altas, baixas, etc.)

(4) Data límite para que Tesourería aprobe os padróns e cargue os datos no sistema informático, coa finalidade de facilitar que o Servizo de Recadación grave as domiciliacións bancarias e remita os ficheiros para a impresión dos instrumentos de cobro, que lles serán remitidos ós contribuíntes nos primeiros días da cobranza