Recursos humanos e formación

Recursos Humanos e Formación

Xestiona, administra e atende o persoal da institución

Convocatoria para cubrir interinamente catro prazas de oficiais de infraestruturas e servizos

Esta convocatoria ten por obxecto cubrir interinamente, por razóns de urxencia e inaprazable necesidade, catro prazas de oficiais de infraestruturas e servizos, encadradas na escala de administración especial, subescala servizos especiais, clase persoal de oficios, e subclase de oficiais, con grupo de clasificación C2, por quenda libre