Recursos humanos e formación

Recursos Humanos e Formación

Xestiona, administra e atende o persoal da institución

Convocatoria para cubrir interinamente unha praza de oficial de imprenta

Esta convocatoria ten por obxecto cubrir interinamente, por razóns de urxencia e inaprazable necesidade, unha praza de oficial de imprenta, encadrada na escala de administración especial, subescala servizos especiais, clase persoal de oficios, e subclase de oficiais, con grupo de clasificación C2, por quenda libre