Recursos humanos e formación

Recursos Humanos e Formación

Xestiona, administra e atende o persoal da institución

Convocatoria para cubrir interinamente dúas prazas de condutores

Esta convocatoria ten por obxecto cubrir interinamente, por razóns de urxencia e inaprazable necesidade, dúas prazas de condutores, encadradas na escala de administración especial, subescala servizos especiais, clase persoal de oficios, con grupo de clasificación C1, por quenda libre