Cursos de inglés

Cursos de inglés para turismo

O Servizo de Cohesión Social e Xuventude, promove e organiza actividades destinadas á xuventude.

"Cursos de inglés para turismo", céntrase na formación en linguas estranxeiras. Está dirixida a mozas e mozos que, debido ao labor profesional que prevén desenvolver no seu futuro ou que están a desempeñar na actualidade, teñan interese en adquirir unha competencia comunicativa a nivel intermedio que lles permita desenvolverse no contexto específico do sector turístico e da hostalería.

 1. Características dos cursos

  Catro cursos de inglés para o turismo, de 40 horas presenciais cada un, cun horario de 10:00 a 14:30 h.

 2. Requisitos das e dos participantes
  • Ter entre 16 e 35 anos, ambos os dous incluídos
  • Estar empadroadas ou empadroados nalgún concello da provincia de Pontevedra
  • Ter coñecementos mínimos de inglés a nivel A2 do Marco Común Europeo de Referencia para as Linguas, que deberá ser acreditado achegando un certificado obtido nos últimos tres anos (certificado do Centro de Linguas universitario nivel A2,  nivel básico 2 da Escola Oficial de Idiomas, KET Cambridge ou equivalente).

  No caso de non dispor desta acreditación (nivel A2) poderán ser beneficiarias ou beneficiarios dos cursos, sempre e cando superen a proba de nivel que o Centro de Linguas da Fundación Universidade de Vigo realizará antes do inicio do curso.

  As probas desenvolveranse nas seguintes datas, horarios e lugares:

  • Sanxenxo, 2 de xuño, ás 12:30 h
   Pazo Emilia Pardo Bazán. R/ Miraflores, 26 A
  • Cangas, 2 de xuño, ás 10:00 h
   Casa da cultura. Praza de San Xoán, s/n
  • Nigrán, 27 de xuño, ás 10:00 h
   Centro Antena. Otero Pedrayo, 52
  • Vilagarcía de Arousa, 27 de xuño, ás 13:00 h
   Centro de Formación CEMIT. Avda de Matosinhos, 1
 3. Presentación de solicitudes
  • Mediante formulario web (enlace formulario)
   En primeiro lugar, será necesario realizar unha preinscrición a través da páxina web da Deputación de Pontevedra (www.depo.es), para o cal se deberán seguir estes pasos:
   • Cubrir os datos solicitados na páxina web, correspondentes ao modelo oficial de solicitude, e premer o botón enviar
   • Imprimir o xustificante que se recibirá no enderezo electrónico facilitado na inscrición web tras realizar o envío; este xustificante incluirá un código único de preinscrición
   A continuación, deberase presentar o xustificante electrónico xerado durante o proceso de preinscrición, debidamente asinado, no Rexistro xeral da institución provincial ou en calquera das oficinas descritas no apartado 4, dentro do prazo establecido no apartado 5,  xunto coa documentación sinalada a continuación.
  • Mediante formulario impreso

   No caso de non presentar a solicitude mediante formulario web poderase presentar un formulario impreso. Deberase presentar o impreso de solicitude debidamente cuberto, que estará a disposición das persoas interesadas na Oficina de Información ao Cidadán da Deputación en Pontevedra, na súa oficina de Vigo e na páxina web da Deputación de Pontevedra.

   A documentación que se deberá achegar coa solicitude (independentemente do procedemento) será a seguinte (co fin de acreditar os requisitos establecidos):

   • Fotocopia do DNI
   • Volante de empadroamento
   • Certificado acreditativo do nivel A2 obtido nos últimos tres anos

   A non presentación deste certificado implicará realizar a proba de nivel correspondente no concello no que se opta a participar no curso de inglés, polo que deberá presentarse no lugar e hora indicados nesta convocatoria para desenvolver a proba (a non presentación será motivo de exclusión directa). No caso de superar a proba de nivel sen opción a praza, por aforo completo, nos cursos de xuño, e querer optar a algunha praza dos cursos de xullo non será preciso repetir a proba de nivel.

   No formulario poderanse solicitar varias localidades para realizar a acción formativa; marcaranse por orde de prioridade. De saír seleccionado só se poderá realizar un curso.

   A persoa solicitante declarará que son certos os datos achegados. No caso de que se detectase algunha falsidade a solicitude causará baixa automaticamente.

 4. Lugar de presentación

  As solicitudes e a documentación requirida poderán presentarse no Rexistro xeral do organismo provincial ou en calquera das oficinas de rexistro da Deputación.

  As solicitudes poderanse presentar tamén por calquera dos procedementos establecidos no artigo 38.4 da Lei 30/1992, de 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, excepto por correo electrónico.

  As solicitudes presentadas fóra dos rexistros da Deputación de Pontevedra deberán ser comunicadas ao Servizo de Cohesión Social e Xuventude, remitindo copia do documento coa dilixencia ou selo de presentación ao enderezo de correo electrónico (cohesionsocialexuventude@depo.es), por fax (número 886 211 201) ou telegrama, sempre no mesmo día e antes de que remate o prazo sinalado. As instancias que non cumpran con estes requisitos non serán admitidas se teñen entrada no Rexistro xeral da Deputación fóra do prazo de presentación de solicitudes.

 5. Prazo de presentación

  O prazo para a presentación de solicitudes comezará a partir da publicación desta convocatoria na páxina web da Deputación; rematará o 1 de xuño para os cursos que se leven a cabo no mes de xuño (Sanxenxo e Cangas) e o 21 de xuño para os cursos que se desenvolvan no mes de xullo (Nigrán e Vilagarcía de Arousa).

 6. Relación de admisión

  A través dunha resolución da presidenta da Deputación aprobarase a relación de persoas admitidas en cada curso, unha vez rematados os prazos de solicitude e concluídas as probas de nivel para aquelas persoas que non acrediten o nivel A2, que se publicará en www.depo.es.

  Así mesmo, publicarase a relación das persoas non admitidas, xunto coas causas da súa exclusión, en www.depo.es.

 7. Número de prazas

  O número de prazas por curso será dun máximo de 20 (80 prazas en total).

  Para o comezo dos cursos estes deberán contar, como mínimo, con 10 alumnos ou alumnas por cada curso.

 8. Adxudicación das prazas

  As prazas adxudicaranse por rigorosa orde de inscrición, nos termos e lugares sinalados no punto 3; terase en conta tanto a data de rexistro coma o concello seleccionado para a realización do curso (sempre e cando se cumpran todos os requisitos esixidos, incluído o nivel A2 ou, no seu defecto, a superación da proba de nivel correspondente).

  A lista final de admitidas e admitidos publicarase en www.depo.es e notificaráselles ás persoas participantes seleccionadas por correo electrónico ou chamada telefónica. A praza adxudicada será intransferible.

 9. Condicións do programa

  Os cursos serán integramente subvencionados pola Deputación de Pontevedra.

  O certificado de asistencia só será emitido a aquel alumnado que asista, como mínimo, ao 80 % da carga horaria do curso.