Imagen representativa del tema Deportes

Subvencións dirixidas a asociacións e clubs deportivos sen ánimo de lucro

Concesión de axudas e subvencións públicas destinadas a promover, fomentar e impulsar as actividades deportivas, segundo os principios de obxectividade, concorrencia competitiva, publicidade e transparencia

O prazo para a presentación de solicitudes será de 20 días hábiles, contados a partir do día seguinte ao da publicación do extracto da convocatoria no BOPPO