Recursos humanos e formación

Recursos Humanos e Formación

Xestiona, administra e atende o persoal da institución

Bolsa de emprego

Segundo o disposto no artigo 35 do Real decreto 364/95, de 10 de marzo, poderase proceder á contratación de persoal laboral non permanente para a realización de traballos que non poidan ser atendidos por persoal laboral fixo, conforme os principios de mérito e capacidade.

Así mesmo, de acordo co previsto no artigo 19 do I Convenio colectivo para persoal laboral desta Deputación, poderanse establecer relacións de candidatos para a substitución temporal de traballadores, ben a partir de procesos de selección de persoal funcionario ou laboral de carácter fixo, ben mediante convocatoria pública e aplicación dun baremo consensuado para o efecto na Comisión paritaria mixta e, en todo caso, coa autorización previa correspondente.

En consecuencia, considerando o disposto nos citados preceptos legais e co fin de establecer un procedemento baseado nos principios de igualdade, mérito e capacidade, que asegure unha adecuada celeridade na selección e contratación do persoal en casos de urxencia e necesidade, a proposta da Comisión paritaria mixta, RESOLVO aprobar a convocatoria pública de selección do persoal que integrará a bolsa de emprego da Deputación Provincial de Pontevedra para contratacións laborais temporais, que se rexerá polas seguintes: